top of page
Ústavu architektury obytných budov FA STU – novým členem csMODULAR

Mezi nové členy csMODULAR přibyl Ústav architektury obytných budov FA STU, který je v csMODULAR zastoupen vedoucí ústavu doc. Ing. arch. Andreou Bacovou, PhD. , doc. Ing. arch. Branislavem Puškárem, PhD. Ing. arch. Michaelem Czafíkem, PhD. A doc. Ing. arch. Editou Vráblovou, PhD.

Více o ÚAOB FA STU se můžete dočíst níže či na Facebooku 

Ústav architektúry obytných budov má svoje poslanie zakódované už vo svojom názve. Našim cieľom je vzdelávať študentov Fakulty architektúry  STU  v problematike, ktorá súvisí s architektúrou bývania. Z hľadiska potrieb praxe považujeme segment bývania za jeden  z podstatných a ťažiskových a preto orientujeme koncepciu výuky – predovšetkým ateliérových zadaní,  na previazanie s reálnymi úlohami praxe. Teoretické  predmety  ústavu sú zamerané na vytvorenie  komplexného vedomostného zázemia, ktoré študent využíva pri navrhovaní celej škály architektúry jednotlivých typologických druhov obytných budov. V ateliérovej tvorbe sa  sústreďujeme na problematiku navrhovania rôznych  typov  bytových a rodinných domov, mestských víl, hotelov, penziónov, študentských domovov ako aj iných neštandardných typologických  druhov. Štúdium jednotlivých typologických druhov architektúry bývania skúmame v širších priestorových,  kultúrnych, historických a  sociálnych kontextoch, od čoho sa potom odvíja aj metodický postup výuky. Orientácia na aktuálne trendy,  ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a efektívne koncepty bývania je súčasťou výuky.   

Ateliéry vo vyšších stupňoch štúdia sú  tematicky orientované (effective housing, housing for people of all ages, senior friendly housing, housing and diversity, housing and proximity, high density housing). Sú riešené v komplexnej polohe: od širších priestorových súvislostí a urbanistických vzťahov až po architektonický objekt a jeho detail. Ako zadania pre ateliérovú tvorbu v mnohých prípadoch slúžia aktuálne  domáce i medzinárodné študentské i profesionálne orientované architektonické súťaže (Xella, Velux). 

Teoretické predmety Ústavu architektúry obytných budov poskytujú študentom škálu odborne profilovaných komplexných pohľadov na vybrané špecifické oblasti, ktorých zložitosť sa stupňuje postupne od prvého ročníka bakalárskeho až po druhý ročník inžinierskeho štúdia. K nosným teoretickým  predmetom, ktoré majú vo výuke  samostatné prednáškové bloky v I.stupni štúdia  patria  predmety:  Obytné budovy (I.ročník),  Súčasný bytový dom a Kontexty súčasného bývania (IV.ročník).  V druhom stupni štúdia zabezpečujeme v teoretickej polohe predmety: Vývojové trendy bývania, Revitalizáciu obytného prostredia, Sociálne formy bývania a Vízie vidieka, Výkon povolania architekta.  Predmety  vyučované v bakalárskom štúdiu sú orientované na odbornú problematiku, ktorá sa viaže na základy architektonického navrhovania. Výučba v inžinierskom štúdiu je zameraná   na aktuálne problémy  súčasnej praxe,  ktoré súvisia s bývaním a s architektúrou bývania.

Osobitosťou Ústavu architektúry obytných budov  je  odborná špecializácia a profilácia na architektúru obytných budov a problematiku bývania a s tým súvisiacich oblastí.

 

Jedinečnosť a osobitosť   je podporovaná dlhoročnou univerzitnou tradíciou,  odkazom osobností, ktoré na Fakulte a Ústave v minulosti pôsobili.  Ústav rozvíja odkaz filozofie výuky profesora Emila Belluša, v jeho interpretovanej forme,  podporuje  tradíciu Ceny profesora Jozefa Lacka, ktorá sa viaže aj  na ústavnú problematiku obytných budov. Výuku  na Ústave architektúry obytných budov personálne zabezpečuje 12 pedagógov ( z toho štyria docenti,  jeden hosťujúci profesor, 7 odborných asistentov) a 5 doktorandov.   

 

Ústav architektúry obytných budov zabezpečuje aj  doktorandské štúdium, ktoré je zamerané na výskum v oblasti nových foriem bývania, bývania seniorov, sociálneho bývania v kontexte aktuálnych podmienok. Ústav participuje na výuke zahraničných študentov v anglickom a nemeckom  jazyku a priamo spolupracuje s Fakultou architektúry VUT v Brne, Fakultou architektúry TU  vo Viedni, s Bauhaus  Universität vo Weimare a s Rakúskou  akadémiou vied vo Viedni.“

 

(zdroj: https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-architektury-obytnych-budov/o-ustave.html?page_id=2556)

bottom of page